Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cvičení Karviná 14.2.2015

Maďarská královská armáda, únor 1945.

Popis událostí, které sloužily jako inspirace pro naši víkendovou akci.

Je únor 1945, poslední rok války. Sovětská zimní ofenziva zahájená 12. ledna na Visle bleskově rozdrtila německou obranu a už na konci měsíce se čelní sovětské jednotky objevily daleko na západ u Odry. Na jihu útok začal 15. ledna a také zde fronta rychle postupovala na západ. 20. ledna do sovětských rukou padl Nowy Sacz, už 25. ledna Andrychow, 27. ledna Wadowice. 29. ledna se vojska 4. ukrajinského frontu zastavila na řece Biala aby počkala na 1. gardovou armádu útočící hornatým terénem Slovenska a zůstávající asi 80 km vzadu za jednotkami útočícími na sever od Karpat.
Po několik následujících dnů panoval na frontě klid, který obě strany využily pro přípravu na další boj. Pro Němce měla průmyslová oblast ostravsko-karvinského revíru, kam směřoval sovětský útok, velký význam a tak na místě shromáždili poměrně silné uskupení vojsk (mezi jinými součásti 8., 16. a 20. tankové divize, 18. divize pancéřových granátníků SS “Horst Wessel”, 544. divizi lidových granátníků, 75 pěší divizi nebo 3. horskou divizi) a vybudovali síť obranných postavení kolem klíčových lokalit jako města Bielitz-Biala (Bielsko-Biala) a Schwarzwasser (Strumień). Také Sověti nelenili a v oblasti shromáždili asi 70 tisíc vojáků podporovaných 160 tanky a 75 samohybnými děly.

Sovětský útok začal ráno 1. února. Jeho hlavním cílem bylo město Bielitz-Biala, jeho posádku se sice po týdnu podařilo odříznout od zbytku německých vojsk, ale jen za cenu obrovských ztrát. Němcům se mimo jiné během boje podařilo izolovat tankový klín sovětských vojsk. Boje o město a okolí se zůčastnilo na 25 tisíc sovětských a 20 tisíc německých vojáků. Pro asi 10 tisíc ruských vojáků se stal tento boj posledním. Po dobytí Bielitz Rudou armádou 12. února Němci ustoupili do prostoru na východ od Skotschau (Skoczow), kde se fronta na delší dobu stabilizovala.

Poté se těžiště bojů přesunulo dále na západ do oblasti nazývané „Žabí země”. Tento region, část dávného Těšínského knížectví, není vhodný pro nasazení motorizovaných vojsk, nachází se zde rozsáhlá rybniční soustava, je protkán množstvím podmáčených luk a říček tekoucích v malých údolích. Část území pokrývají husté lesy. Obyvatelstvo tvoří především slovanští Šlonzáci. Část z nich se považuje za Poláky, část přinejmenším před válkou sympatizovala s Německem. Od předmnichovské čs. hranice směrem na jih pomalu roste počet obyvatelstva považujícího se za součást českého národa. Mnoho Šlonzáků přijalo tzv. Volksliste, která z jedné strany přinášela záchranu před nacistickou perzekucí, z druhé povinnost služby v německé armádě. Počáteční spokojenost části obyvatel s osvobozením brzy vystřídal strach ze sovětských vojáků, kteří si zde počínali stejně jako na jiných dobytých oblastech Říše. Loupeže a znásilnění během přestávek v boji se staly běžné.

Sovětský útok v této oblasti začal 10. února. Jeho cílem se stal Schwarzwasser, hlavní dopravní uzel a centrum této oblasti. Němci byl změněn na opěrný bod (Ortsstützpunkt). Ze začátku byl útok úspěšný, Schwarzwasser byl dobyt a již 11. února se čelní sovětské jednotky objevily dále na jih od města až u železniční stanice Pruchnau. Poté však německá vojska podnikla razantní protiútok a útočníci se museli stáhnout zpět k městu. Boje o Schwarzwasser trvaly od 12. do 15. února. Železniční stanice několikrát změnila během boje majitele, poté se Němci stáhli na jih. Konečná bilance ztrát byla 4 000 padlých vojáků Rudé armády a 2 000 padlých na německé straně. Německá 78. úderná divize měla tak velké ztráty, že byla z fronty stažena do zázemí pro reorganizaci. Během boje bylo zničeno asi 80 % budov v městě.
18. ledna vyčerpaná sovětská 38. armáda přechází do obrany a přípravy na další útok budou trvat až do poloviny března. Za dva týdny tvrdých bojů Rudá armáda urazila sotva třetinu cesty do Ostravy. Brzy se mělo ukázat, že Těšínskem cesta do Ostravy nevede.

Součástí německé armádní skupiny „Heinrici“ jsou i málo početné jednotky Maďarské královské armády. Část maďarských vojsk, zejména dělostřelectvo, je Němci stále využívána na frontě. Většina maďarských útvarů se však, hlavně pro špatné vybavení a nízkou spolehlivost, pohybuje v týlu, kde plní pomocné úkoly. K nasazení Maďarů došlo mezi jinými během boje o silně opevněné Bielitz a oblast na západ od něj, maďarské jednotky byly hlášeny také z jiné klíčové zóny německé obrany – prostoru Schwarzwasser - Pruchnau.

Pro sovětský postup v této oblasti jsou životně důležité informace o pohybech a síle německých vojsk. Za linii fronty jsou proto vysílány malé oddíly sovětských průzkumníků s cílem získávat informace o nepříteli. Maďarské velení v oblasti Schwarzwasser obdrželo informace, že jedna taková sovětská skupina se před nedávnem objevila v lese Schwarzwald (Čorny las) na sever od Freistadt (Fryštát), odkud monitoruje pohyby na strategicky důležitých železničních překladištích Siebersdorf (Zebrzydowice) a Klein-Kuntschitz (Konczyce Male). Prostřednictvím vysílačky zasílá tyto důležité informace nepříteli, který poté narušuje vykládku transportů v těchto stanicích. Rozhodnutí rázně skoncovat se sovětskými průzkumníky uspišují zprávy o přepadeních maďarských důstojníků místními odbojáři inspirovanými sovětskými partyzány na Moravě. Maďarské velení nehodlá nic riskovat a do lesa proto ihned vysílá malou skupinu spolehlivých vojáků pod vedením četaře Molnára s cílem najít vysílačku a eliminovat sovětské průzkumníky...

It is February 1945 - last year of the war. Soviet winter offensive, launched on January 12 on the river Vistula, quickly crushed the German defense and at the end of the month Soviet troops appeared as far west as river Oder. In the south the attack began on January 15 and the front line there quickly moved to the west as well. On January 20 Nowy Sacz fell into Soviet hands, on January 25 Andrychow, on January 27 Wadowice were taken. On January 29 the 4th Ukrainian Front stopped the advance at the river Biala to wait for 1st Guards Army attacking through mountainous terrain of Slovakia, still about 80 km behind the troops attacking north of the Carpathians.

For the next few days there was a pause in fighting which both sides have used for preparations for the combat following. For Germans the industrial Ostrava-Karviná Coal Basin, ultimate goal of Soviet attack, had a great importance and therefore they gathered a strong military force in the area (among others parts of the 8th, 16th and 20th Panzer Division, 18th SS Panzer Grenadier Division "Horst Wessel ", 544. Volksgrenadier Division, 75 Infantry Division and the 3rd Mountain Division) and built extensive defensive positions around key sites such as the city Bielitz-Biala (Bielsko-Biala) and Schwarzwasser (Strumień). The Soviets also been busy in the area and gathered about 70 thousands soldiers supported by 160 tanks and 75 self-propelled guns.

The Soviet attack began in the morning on February 1st. Its main objective was the city Bielitz-Biala. After a week of combat Russians managed to cut off the Bielitz garrison from the rest of the German troops, but only at the cost of huge losses. Germans, among others, during the fight succeeded to isolate tank wedge of Soviet troops. Up to 25,000 Soviet and 20,000 German soldiers attended the struggle for the city and surrounding area. For about 10,000 Russian soldiers this became their last fight. After the Red Army conquest of Bielitz on February 12, Germans retreated to the area east of Skotschau (Skoczow), where the front line stabilized for a long time.

Thereafter the focus of the fighting moved further west to an area known as "Frog land". This region, part of the former Duchy of Teschen, is not suitable for motorized troops, because there is a large pond system and region is full of wet meadows and streams flowing in small valleys. Part of the area is covered by dense forests. The population consists mainly of Slavic Silesians. Some of them are considered as Poles, at least part of them in pre-war period sympathized with Germany. Many Silesians registered with so called Volksliste that on one side brought salvation from Nazi persecution, on the other Volksdeutsche were subject to conscription into the German military. The initial satisfaction of the population with the liberation was soon replaced by fear of Soviet soldiers, who acted here in a same way as in other areas of the conquered Reich. Robbery and rape during breaks in combat have become common.

The Soviet offensive began on 10 February. The goal was Schwarzwasser, the main transport hub and the center of the region. Expecting attack the Germans changed town to defense point (Ortsstützpunkt). At the beginning the operation was successful, Schwarzwasser was taken 11th February, and Soviet troops managed to fight their way further south from the town as far as the railway station Pruchnau. Then, however, the German troops launched a fierce counterattack and the attackers were forced to retreat back to the town. Fighting for Schwarzwasser lasted from 12 to 15 February. The railway station has changed owner several times during the fight, then the Germans withdrew to the south. The final balance of losses was around 4,000 dead Red Army soldiers and 2,000 casualties on the German side. German 78. Assault division had such a big losses that was withdrawn to rear for reorganization. During the battle about 80% of the buildings in the town have been destroyed.

On 18 January exhausted Soviet 38th Army switched to defense and started preparations for the next attack which will last until mid-March. After two weeks of fierce fighting, the Red Army has gone barely a third of the way to Ostrava. Soon it will turn out that the way to Ostrava is not through the Teschener Silesia.

There is a small number of Royal Hungarian Army troops attached to the German Army Group "Heinrici". Part of them, mainly artillery, is still used by Germans at the front line. Most of Hungarian units, however, mainly for poor equipment and low reliability, operate in the rear, where it performs auxiliary tasks. The deploy of the Hungarian units took place for example during the fight on the heavily fortified Bielitz and in the area west of the city, Hungarian troops were also reported from other key point of German defense - the Schwarzwasser – Pruchnau area.
Information about the movements and strength of German troops are crucial for the Soviet advance in this area. In order to gather information about the enemy the Soviets are sending small reconnaissance groups behind the front line. Hungarian command in the Schwarzwasser area received information that one such Soviet group had recently appeared in the forest Schwarzwald (Czorny las), north of Freistadt (Fryštát), from where monitors German movements in the strategically important railway stations Siebersdorf (Zebrzydowice) and Klein-Kuntschitz (Kończyce Male). Through radio sends this important information to the enemy, which then disrupts unloading transports in the stations. Decision of the action against Soviet scouts is advanced by reports of assaults on Hungarian officers by Soviet partisans in Moravia. Hungarian leadership is taking no chances and immediately sends a small group of reliable soldiers under the command of sergeant Molnár to the forest in order to find the radio and eliminate Soviet scouts…